bondage-me.cc
سپتامان

۳۰
این نوشتار توسط انی کاظمی در تاریخ ۴ام دی، ۱۳۸۸ و در دسته "تاریخ باستان + تاریخ تمدن ایران باستان + دین و آیین زرتشتی + مذاهب و ادیان جهان باستان" ارسال شده است.

نگارنده :انی کاظمی

اوستا کهن ترین نوشته ایرانیان و کتاب دینی زرتشتیان است. بخش های گوناگون این کتاب، طی صدها سال تدوین شده است. کتاب اوستا در روزگار باستان دارای ۸۱۵ فصل در بیست و یک نسک (کتاب) بوده و در شکل کنونی خود شامل شش بخش گاهان، یَسنه یا یسنا (شامل گاتها و غیر آن)، یشت‌ها، وندیداد، ویسپرد و خرده‌اوستا است. بخش‌های اوستا بنا بر تحقیق آنوبانینی در دوران‌های مختلف توسط اشخاص متعدد تالیف شده است. قدیمی ترین بخش اوستا، گاهان نامیده می شود و گفته می شود بخشی از آن، سروده هایی است که به زرتشت الهام شده و بر زبان وی جاری شده است. اوستا را از نظر زمانی می توان به سه بخش تقسیم کرد. بخش نخست اوستای کهن که مضامین آن از نظر زمانی متعلق به روزگار پیش از زرتشت (پیش از حدود دو هزار و هشتصد سال پیش) است؛ اما نگارش آن متعلق به عصرهای پس از زرتشت است و هنگام این نگارش و بازنویسی دگرباره، تا اندازه‌ای مضامین و باورهای جدیدتر را به متن‌های کهن اضافه کرده‌اند. بخش دومِ اوستا از نظر زمانی شامل “گـاتـهـا” است که سروده‌های مینوی شخص زرتشت، پیام‌آور بزرگ ایرانی به شمار می‌رود که هر چند از نظر مضمون پس از اوستای کهن سروده شده است؛ اما از نگاه زبان و نگارش، کهن‌ترین بخش اوستای موجود است. بخش سوم اوستا از نظر زمانی شامل یـسـنـا، یـشـت‌های جدید، ویـسـپـرد، ونـدیـداد و خـرده اوسـتـا است که همگی جزو اوسـتـای نـو به حساب می‌آیند. اما بسیاری از مضامین همین بخش‌های جدید نیز برگرفته و اقتباس شده از باورها و نوشتارهای کهن است؛ اما این آمیختگی به حدی است که امکان تفکیک را امکان‌پذیر نمی‌سازد. اوستا به دو گویش نوشته شده‌است. گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت بدان نوشته‌شده و گویشی که بخش‌های دیگر اوستا را بدان نوشته‌اند. گویش نخست را گویش گاهانی و گویش دوم را گویش جدید نامیده‌اند. گفته می شود که کتاب اوستا در اصل کتاب مقدس همه ایرانیان باستان بوده است. مندرجات اوستا شامل نیایش اهورا مزدا و امشاسپندان و دیگر ایزدان و مظاهر طبیعت و تکالیف انسان در جهان بهشت و دوزخ و داستان‌های ملی است.
کلمه اوستا در اصل “اَوْپِسْٰتاک” است به معنى بنیان جاافتاده و محکم، کنایه است از آیات محکمات و شریعت پابرجای، و به صیغهٔ صفت مشبهه است. واژه اَوِستا بنا به تحقیق آنوبانینی در خود کتاب نیامده به معنی دانش و شناخت هم هست و با واژه “ودا”، نام کهن ترین کتاب دینی هندوان همریشه است. بر روی هم اوستا را می‌توان به معنی “آگاهی‌نامه” یا “دانش‌نامه” دانست که آن را (مرجع نامه) نیز می نامند. در تاریخ طبرى و دیگر متقدمان از مورّخان عرب “ابستاق” و “افسقاق” ضبط شده است و در زبان درى “اُوْستا ـ اُسْتا ـ وُسْت ـ اُسْت” به اختلاف دیده می شود  کاف آخر “اوپستاک” که از قبیل کاف “داناک” و “تواناک” است در زبان درى حذف می شود و تلفّظ صحیح این کلمه بایستى “اُوْپستا” باشد ولى به تقلید شعرائى که به ضرورت این کلمه را مخفّف ساخته اند ما آن لفظ را “اَوِسْتا” خوانیم.
اما لفظ زند از آزنتی “Azanti” و به معنی گزارش و ترجمه است و مراد از زند کتب پهلوی است که نخستین بار کتاب اوستا بدان زبان ترجمه شده است و پازند مخفف “پات زند” می باشد که با پیشاوند “پات” ترکیب یافته و به معنی دوباره گزارش یا ترجمه و برگردانیدن زند است به زبان خالص دری. پازند عبارت است از نُسک هایی که زند را به خط اوستایی و به زبان فارسی دری ترجمه کرده باشند و از این رو متأخران خط اوستایی را خط پازند نامند.
بنابر روایت های دینی زرتشتی “اسکندر رومی مصر نشین، پتیاره ی بدبخت، بیدین بدکار بدکردار [به فرمان اهریمن به ایرانشهر حمله کرد و] اوستا و زند را برآورد و بسوخت”. در نامه ی “تنسر” به شاه مازنداران نیز اشاره شده (مسعودی مورخ عرب و جمعی دیگر از مورخان اسلامی هم نقل کرده اند) که “اسکندر” بعد از فتح “اصطخر” اوستا را که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته بودند برداشت و مطالب علمی آن را از طب، نجوم و فلسفه به یونانی ترجمه کرد و به یونان فرستاد و خود آن کتاب را بسوزانید.
بنا بر تحقیق آنوبانینی  نخستین کسى که پس از اسکندر از نو “اوستا” را گردآورد و آئین دیرین مزدیسنا را نو کرد “وُلَخْش” اشکانى بود (۵۱ ـ ۷۸ ب م). ولخش همان است که ما او را بلاش خوانیم در میان اشکانیان پنج شهنشاه به این نام شناخته شده اند. دار مستتر گوید کسى که اوستا را گرد کرده است باید ولخش نخستین باشد، زیرا او مردى دیندار بوده است و بعضى گمان کرده اند که این شهنشاه ولخش سوم است که از (۱۴۸ تا ۱۹۱ ب م) پادشاهى کرد (از جمله آقاى آرتور کریستنسن مورخ معاصر است). این ولخش از سال ۵۱ تا ۷۸ میلادى پادشاهى کرده و از عهد او سکه هاى اشکانیان نیز تغییر یافته به خط پهلوى زده شد و خط یونانى موقوف گردید و بعید نیست اوستا هم از عهد او شروع به گردآورى شده باشد. به هر حال آنچه مسلم است در زمان اشکانیان و ساسانیان بخش های باقیمانده از آن کتاب بزرگ با افزودن آنچه در یادها مانده بود گردآوری شده و سرانجام در سده های پنجم و ششم هجری بار دیگر این کتاب گردآوری شد که به صورت امروزین در آمد. دانشمندان محقق ۲۱ نسک ساسانی را به ۳۴۵۷۰۰ کلمه برآورد کرده اند و امروز ۸۳۰۰۰  کلمه در اوستای فعلی موجود و باقی به تاراج حادثات رفته است. در قرن نهم میلادی و دوم هجری مؤلف دینکرت – که تفسیری از اوستا و مهمترین کتب فقه، عبادت و احکام مزدیسنی است – گوید اوستا دارای ۲۱ نسک است، و اسامی آنها را ذکر می کند و مجموع ۲۱ نسک را به اصطلاح زبان پهلوی به سه قسمت منقسم مینماید به قرار ذیل:

الف- گاسانیک
ب- هاتَکْ مانْسَریک
ج- داتیک

– گاسانیک یعنی بخش “گاثه” که سرودهای دینی و منسوب است به خود زرتشت و محتویات آن ستایش اهورامزده و مراتب ادعیه و مناجات ها می باشد.
– هاتک مانسریک، مخلوطی از مطالب اخلاقی و قوانین و احکام دینی است.
– داتیک، فقه و احکام و آداب و معاملات است.

اما بعد از این تاریخ (یعنی بعد از قرن سوم هجری) گویا در قرن چهارم و پنجم هجری اوستا به شکل کنونی در می آید.
بخش های اصلی کتاب اوستای امروزین عبارتند از:
۱) یسنا: که به معنای نیایش است و مشتمل بر هفتاد و دو فصل می باشد. گات ها که منسوب به خود زرتشت است و به لحاظ دینی ارزشی بیش از سایر قسمت های اوستا دارد در این بخش واقع شده است.
۲) ویسپرد: که مشتمل بر ۲۳ فصل است و وظایف دینی و اخلاقی پیشوایان دینی را بیان می کند. معنی آن  “همه ی ردان و پیشوایان” است.
۳) یشت ها: که به معنای نیایشهاست و در گذشته به تعداد روزهای ماه بود اما امروزه از آن بیش از ۲۲ یشت در دسترس نیست.
۴) خرده اوستا: که به معنای اوستای کوچک است و شامل نمازهای روزانه نیایش ها و توبه نامه ها و ذکر هایی است که زرتشتیان باید به صورت روزانه یا در جشنهای خاص بخوانند.
۵) وندیدا: که به معنای کتاب داد و قانون است که مطالبی درباره آفرینش جهان و تاریخ و مهاجرت آریاییان و قوانین مربوط به کشاورزی، حقوق، طهارت، کفن و دفن و … دربر دارد. در اصل وندیودات بوده است، یعنی ادعیه و اوراد بر ضد دیوان و اهریمنان.

منابع:
anobanini
forum (dot) shafighi (dot) com
fa (dot) wikipedia (dot) org
baranbarbid (dot) blogfa (dot) com
aariaboom (dot) com
اوستا کهنترین سرودهای ایرانیان؛ جلیل دوستخواه
اوستا؛ محمد تقی راشد محصل
ارتاویراف نامه، رحیم عفیفی

۳۰ دیدگاه

 1. ممل می‌گه:

  سلام . با کمال احترام می گم که مطالب داخل این سایت عالی هستند . فقط لطف کنید خود اوستا رو هم بذارین واسه دانلود
  شایدم گذاشتین ولی من پیدا نکردم.
  سپاس

  [پاسخ]

  بهمن سوشیانت پاسخ در تاريخ فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۳۰ ق.ظ:

  خبر خبر خبردار!!!
  به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

  (((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

  ترجمه دکتر جلیل دوستخواه
  و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
  iranhistory.dde.ir

  انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

  [پاسخ]

  زینب پاسخ در تاريخ تیر ۱۹ام, ۱۳۹۱ ۹:۲۵ ق.ظ:

  ما کتاب کامل اوستا رو میخوایم تورو خدا بزاریدش خواهش میکنم

  [پاسخ]

  مسعود اکبری پاسخ در تاريخ تیر ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۹:۰۱ ق.ظ:

  درود
  به pdf.tarikhema.net مراجعه کنید

  [پاسخ]

  زینب پاسخ در تاريخ تیر ۲۱ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۲۵ ق.ظ:

  تشکر فراوان داداش

  [پاسخ]

 2. Hoshider می‌گه:

  بنام اهورای پاک و دانا جهان افروز خوب نیک و بینا
  با درود . نوشته هایتان بسیار خوب است . با سپاسداری از زحماتتان در صورت امکان دانلود اوستا را در سایت بگذارید
  پیروز باشید

  [پاسخ]

 3. omid می‌گه:

  مرز مزدایی
  نوشتگاه ویژه ی ایران شناسی
  omidataeifard.blogspot.com

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۸۹ ۱۰:۴۲ ب.ظ:

  وب سایت مفیدی دارید.

  [پاسخ]

 4. کوروش کبیر می‌گه:

  به امید ایرانی خالی از تازیها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  [پاسخ]

 5. فرزین می‌گه:

  ایران من
  خاک پاک اهورایی ام . چه بر تو و آزادمردمانت آمده که رنگ بر رخسار ندارید؟
  گویی ای ایران من زادگاه آزاد مردان لو کفن
  مام من ایران من از درون غرش کن و دور اهرمن
  دخترانت بانو کهن پا کشیدستند از ناموس زن
  از پسرهایت دلم بگرفته است
  تا کنون یورش کند هر نا وطن
  دست و دل را زافیون نی کشند
  بر نوامیس ژتون ها فی زنند

  [پاسخ]

 6. سامیان می‌گه:

  درود بر پارسیان و مرتمان آریانا ,کشور پادشاهان بزرگ, درود بر پوران کوروش ودخترانش که پس از گذشت سه هازار سال, باز آریانا را پاس میدارند و گویشش را چونین.
  اه دردا که نمیتوانند با نخش خویش بنگارند نخش پهلوی خویش که از نیای پارسی مانده است که نامش پهلویست
  سپاس

  [پاسخ]

 7. سیندرلا می‌گه:

  عالد بود……

  [پاسخ]

 8. ایلین می‌گه:

  سلام تشکر میکنم از مطالبی که گذاشته بودید

  [پاسخ]

 9. هایده کلالی می‌گه:

  سلاممممممممم همه خوبیددددددددددددددددد
  میدانید زرتشت چه گفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ولا من هم نمیدانم شما اگر میدانید بگید تا من هم بدونم

  [پاسخ]

  said پاسخ در تاريخ دی ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۸:۲۲ ب.ظ:

  همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

  اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
  تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

  حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم

  [پاسخ]

  said پاسخ در تاريخ دی ۱۱ام, ۱۳۹۰ ۸:۲۷ ب.ظ:

  همون بهتر که نمیدونی لازم هم نیست بدونی ادم بی فرهنگ

  اگه شعور داشتی زرتشت ، افتخار این مملکتو به سخره نمیگرفتی
  تو دانشگاههای انگلیس و امریکا رشته اوستا شناسی و زرتشت شناسی دارن اونوقت ما ایرانیا افتخاراتمونو به سخره میگیریم

  حقمونه بزنن تو سرمون چون خودمون اینو میخوایم و لیاقت بیشتر از اینم نداریم .

  [پاسخ]

 10. فرهاد نور می‌گه:

  سلام برشما دوست محترم.سپاس از شما ولی میخاستم بگویم شخص زردشت در شهر بلخ امروزی افغانستان ظهور کرد و این شاه کار را انجام داد پس این مدنیت اوستایی مربوط باختر بوده نه تنها ایران امروزی.

  سپاس 🙂

  [پاسخ]

 11. بهنام می‌گه:

  به نام دی توشو
  با عرش سلام و خسته نباشید به امید روزش که دوبار زنان ما وزیر های مفیدی برای جامعه باشند ای کاش من در زمان کوروش در دنیا بودم ای کاش می دیدم که زنان ایرانی چه خدمت های به ایران می کنند راستی از زحمانتون بینهایت متشکریم در جواب دوستمان که می گه زرتشت برای افغانستانه فرهاد جان قبل از فتح علی شاه اینا تمامن برای ایران بود وقسمتی از خاک ایران را نشان می داد که می دانید بر اثر عهد نامه ی پاریس افغانستان و بخشی دیگر از ایران جدا شد

  [پاسخ]

 12. بهمن سوشيانت می‌گه:

  انییییییییییی …… اوستا……… دانلود ………توروخدا …….مردم ………کشتی !!!

  [پاسخ]

 13. محمد می‌گه:

  درود اهورا مزدا بر شما باد

  [پاسخ]

 14. برادر انی جان
  اوستا چی شد بالاخره میزاریش واسه دانلود یا خودم دست به کار شم پی دی افش کنم!! شوخی کردم بزار دیگه

  [پاسخ]

 15. آریامن می‌گه:

  با درود فراوان.من برای دانلود کتاب مقدس اوستا وارد سایت شما شدم اما همه چیز دیدم غیر از چیزی که به دنبالش بودم.حداقل تیترتان را عوض کنید و به وقت دیگران ارزش قایل شوید.متشکرم.

  [پاسخ]

 16. خبر خبر خبردار!!!
  به زودی تا یکی دو هفته دیگه واسه اولین بار در ایران!!!

  (((((((((((((( دانلود متن کامل اوستا ))))))))))))))))))))))))

  ترجمه د کتر جلیل دوستخواه
  و به اهتمام خودم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  تو وبم میزارم حدودا تا ۱۰ روز دیگه
  iranhistory.dde.ir

  انی کاظمی ، رامین ، فرید و عادل دعوت ویژه میشن از همینجا حتما بیاین

  [پاسخ]

 17. زینب می‌گه:

  خانم هایده وقتی از زرتشت چیزی حالیتون نمیشه لطفاpm نزارید و با اعصاب بچه های زرتشتی ما بازی نکن
  حالا هم جو گیر نشی بیای بنویسی من خودم عقل کلم و….

  [پاسخ]

 18. حمید می‌گه:

  سلام
  من مسلم زاده هستم اما قلبا زرتشتی و عاشق زرتشت هستم!
  درود بر روان پاک اشوزرتشت و خداوند جان و خرد اهورا مزدا
  !
  پندار نیک
  کردار نیک
  گفتار نیک
  .
  بهترین جمله ای که هیچ پیغمبری ندانست و نگفت !

  [پاسخ]

 19. فتانه می‌گه:

  عالی بود واقعا ممنون

  [پاسخ]

 20. ارمان می‌گه:

  درود بر کوروش و خاندانش درود بر زردشت و تمام زردشتی ها

  [پاسخ]

 21. علی می‌گه:

  درود وسپاس بر اهورا مزدا
  دوستان من هم به نوبی خویش بر شما درود می فرستم به امید روزی که همه پیش پا هم دیگر اهورایی باشیم.

  [پاسخ]

 22. بایزید می‌گه:

  درود- یکی به این هایده خانم کلالی بگه که
  ((عطر آنست که ببوید)) .در امریکا نه تنها رشته زرتشت شناسی در دانشگاها وجوددارد بلکه رشته های میمون وکرگدن وگاوشناسی و……خیلی رشته ها وجودداشته وتدریس می شوند پس باید گاوها ومیمون ها و..مباهات نمایند؟؟؟
  هایده خانم بدانید اون امریکایی های زبل ((ازدواج با محارم برخی ها را هم بررسی میکنند )) کما اینکه شما نگفتید……یاچندین واحد درسی دارند که مشخص میکنه چطوری شاهنشاه ایران زنان ودخترانش را به اردوگاه جوانک منگ مقدونی یعنی الکساندر وبه قول شما اسکندر گجستگ فرستاده وخواهان ترک مخاصمه شد گرچه این هدایا در تصمیم مهاجم تاثیری نکردهم اناث راتصاحب نمود وهم کشور پارسی را.

  [پاسخ]

اندیشه خود را به یادگار بگذارید

- لطفاً به صورت فارسی بنویسید
- برای تماس با مدیریت به "صفحه تماس" بروید
- برای طرح مباحثی که با نوشتار بالا مرتبط نیستند لطفاً به "انجمن گفتگو" رفته و بگو مگو کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلمات کلیدی : " " + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + ""